برندگان جایزه

هنگام خرید محصولات ورونیکا، ایسیمو و دیوا برچشب هایی مانند شکل روبرو روی بسته بندی محصول مشاهده خواهید کرد، بعد از خرید اسکرچ روی برچسب را بخراشید اگر کد زیر برچسب قرمز رنگ باشد شما برنده جایزه نقدی ورونیکا هستید، کد را به سامانه 10003565 از طریق پیامک ارسال کنید و مبلغ 100 هزار تومان جایزه نقدی خود را همانجا از فروشگاه دریافت کنید.

اگر کد کالای شما قرمز نبود و برنده جایزه نقدی نشدید، نا امید نشوید چرا که همچنان فرصت شرکت در قرعه کشی فصلی ورونیکا را دارید، کد را به سامانه 10003565 از طریق پیامک ارسال کنید و منتظر نتایج قرعه کشی فصلی باشید.

نام شهر فروشگاه تاریخ نوع جایزه
شماره همراه 83**0912217 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه محمودیه 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 83**0912618 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه محمودیه 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 75**0912512 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه محمودیه 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 49**0912922 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 00**0912120 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 22**0912489 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 88**0912271 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 98**0912146 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 33**0912111 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 66**0912439 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 88**0935537 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 62**0912306 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 59**0912475 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 61**0915657 مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه سناباد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 86**0915898 مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه سناباد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 04**0915509 مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه سناباد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 80**0915613 مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه خیام 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 65**0917700 مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه خیام 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 86**0918341 ایلام فروشگاه رضایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 06**0918317 همدان فروشگاه صادقی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 54**0912212 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه31**0912774 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 49**0912144 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 57**0912404 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 12**0912816 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 36**0912234 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 19**0912547 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 79**0910116 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 93**0912946 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 91**0911300 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 98**0910211 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 62**0912484 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 84**0912283 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 29**0912146 تهران فروشگاه لرد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 34**0912545 تهران فروشگاه لرد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 34**0936651 تهران فروشگاه لرد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 88**0912233 تهران فروشگاه لرد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 34**0913292 تهران فروشگاه لرد 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 92**0938288 تهران فروشگاه پورخدایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 20**0912667 تهران فروشگاه پورخدایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 11**0912812 تهران فروشگاه پورخدایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 87**0912760 تهران فروشگاه پورخدایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 32**0937969 تهران فروشگاه پورخدایی 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 57**0919478 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 21**0912226 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 28**0912670 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 96**0912583 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 54**0912398 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 29**0912132 تهران ستارخان 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 41**0912408 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 36**0917773 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 63**0912595 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 94**0912597 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شهرک غرب 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 74**0912303 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شهرک غرب 1395 قرعه کشی فصلی
شماره همراه 92**0912345 تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شهرک غرب 1395 قرعه کشی فصلی
آقای اعتمادی مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه سناباد 04/03/1396 جایزه نقدی
آقای فراهانی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 04/02/1396 جایزه نقدی
خانم فخری مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه سناباد 09/02/1396 جایزه نقدی
آقای کشاورزی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 13/02/1396 جایزه نقدی
آقای ریاضیات اصفهان کالای خواب ورونیکا شعبه زاینده رود 22/02/1396 جایزه نقدی
خانم اعرابی اصفهان کالای خواب ورونیکا شعبه زاینده رود 20/02/1396 جایزه نقدی
خانم گرایش تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 14/02/1396 جایزه نقدی
خانم بلندیان تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 25/02/1396 جایزه نقدی
خانم آقاخانی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 24/02/1396 جایزه نقدی
آقای ابریشمی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 28/02/1396 جایزه نقدی
خانم اسدی تهران کالای خواب فرهنگ 26/12/1395 جایزه نقدی
خانم احدی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 22/12/1395 جایزه نقدی
خانم صفی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 21/12/1395 جایزه نقدی
آقای عیوبی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 19/12/1395 جایزه نقدی
خانم فرمان تهران کالای خواب ورونیکا شعبه نیاوران 19/12/1395 جایزه نقدی
خانم بیگی اصفهان کالای خواب ورونیکا شعبه زاینده رود 18/12/1395 جایزه نقدی
خانم فر تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 17/12/1395 جایزه نقدی
خانم ظریف مشهد کالای خواب ورونیکا شعبه خیام 15/12/1395 جایزه نقدی
خانم نجومی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 14/12/1395 جایزه نقدی
خانم درخشی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه پاسداران 14/12/1395 جایزه نقدی
خانم محمدی زنجان کالای خواب معبودی 14/12/1395 جایزه نقدی
خانم مس چی تهران کالای خواب لرد 11/12/1395 جایزه نقدی
آقای عظیمی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 10/12/1395 جایزه نقدی
خانم فردی پور تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 10/12/1395 جایزه نقدی
خانم منبری زنجان کالای خواب معبوری 09/12/1395 جایزه نقدی
خانم قاسمی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 08/12/1395 جایزه نقدی
خانم فیروزی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه گلستان 08/12/1395 جایزه نقدی
خانم هاشمی تهران کالای خواب فرهنگ 07/12/1395 جایزه نقدی
آقای قهرودی تهران کالای خواب فرهنگ 07/12/1395 جایزه نقدی
خانم خطیبی تهران کالای خواب لرد 06/12/1395 جایزه نقدی
خانم آقاجانلو تهران کالای خواب فرهنگ 05/12/1395 جایزه نقدی
خانم همتی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 05/12/1395 جایزه نقدی
آقای صداقت تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 04/12/1395 جایزه نقدی
آقای صداقت تهران کالای خواب ورونیکا شعبه بازار 04/12/1395 جایزه نقدی
خانم دربان تهران کالای خواب ورونیکا شعبه الماس 03/12/1395 جایزه نقدی
آقای فرح تهران کالای خواب ورونیکا شعبه ولیعصر 03/12/1395 جایزه نقدی
خانم درخشان تهران کالای خواب ورونیکا شعبه محمودیه 03/12/1395 جایزه نقدی
خانم بابائی نژاد تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 03/12/1395 جایزه نقدی
خانم رضائی تهران کالای خواب ورونیکا شعبه شریعتی 03/12/1395 جایزه نقدی